گوهر خیراندیش هم به خاطر حمایت از روحانی عذرخواهی کرد