بعد از نیمه اول بازی با السد، برخی‌ به من گفتند «آشغال!»