کی‌روش: ۳ ماه است برای رسیدن به شرایط مناسب انتظار می کشم