وزیر نیرو: ۲۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم