انصراف شورجه از کارگردانی پروژه حضرت موسی (ع) صحت دارد؟