روایت رستم قاسمی از مثلث سه ضلعی دشمنان علیه ایران