جزئیات بازداشت مدیر تئاتر شهر و کارگردان «رویای شب تابستان»