۱۵ هزار میلیارد تومان طلب قطعه سازان از خودروسازان