خانم مجری: بخاطر شباهت به ایرانی‌ها به من بازی ندادند!