احتکار سازمان یافته بیش از ۵ هزار خودرو توسط یک "خانواده مشهور"