قیمت فروش هر لیترآب افغانستان به ایران: ۴ تا ۸ هزار تومان؟!