پلیس امنیت ۵ هزار هیات مذهبی تهران را تامین می کند