خروج طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کار مجلس به خاطر پزشکیان