حاج‌صفی بعد از ثبت قرارداد به اردوی تیم ملی می‌رود