استقبال شفر و بازیکنان از نورافکن و غیبت چند بازیکن