فضاسازی اخیر کاری رسانه‌ای بود که از تهران هدایت و در قم اجرا شد