منتظر ورود داستان وحید مرادی در کتاب‌های درسی باشید!