«تلگرام» تسلیم شد؛ موافقت با افشای اطلاعات تروریست‎ها