تسهیلات «موسسه اعتباری ملل» به 9 نفر با نام خانوادگی «جوادی»؛ از 5 میلیون تا 14 میلیارد تومان +سند