حضور مدیران اجرایی ساکت دوره قبل بانک سرمایه در هیئت مدیره جدید چه توجیهی دارد؟