جشن عیدغدیر در فاطمیه تهران و میدان امام حسین(ع)+پوستر