جزئیات دیدار وزیر دفاع با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس