تاج خودش را برای کرسی نیم میلیارد تومانی کفاشیان کاندیدا می کند!