لیست گروه کالاهای، معاف از پرداخت ما به التفاوت ارزی اعلام شد +سند