فاجعه انسانی بیخ گوش تهران: در پاکدشت فقر، آسیب اجتماعی و اعتیاد بیداد می‌کند