آیا برای هر سوال از رئیس جمهور یکبار در صحن رای گیری می‌شود؟