رییس فدراسیون تیروکمان سرانجام حرف زد اما از زهرا نعمتی چیزی نگفت!