پدر کویرشناسی ایران: وزارت نیرو باید زور بگوید تا بی‌آب نشویم