قهرمان تکواندو: انگشت دستم را در وسط بازی جا انداختم