ارائه تسهیلات خدمت نظام وظیفه به دانش‌آموزان کارآفرین