زنان تسبیح به دست چه کسانی هستند که برای ایران دعا می‌کنند؟