اژه ای: صبر پلیس تمام می‌شود و پس از بازداشت همه، کسی را آزاد نمی‌کند