سریال «موسی» از اولویت تولید در تلویزیون کنار گذاشته شد