اعتراض توییتری به پزشکان فراری از کارتخوان +تصاویر