نگرانی ترابوزان اسپور بعد از انتشار عکس جدید مدافع ایرانی!