معاون مطبوعاتی: 40 میلیون نفر در ایران خود را خبرنگار می‌دانند