جلوگیری از درگیری فیزیکی با وساطت نمایندگان درمجلس