تلاش کادر پزشکی استقلال برای رساندن غفوری به بازی با تراکتور