آقای مجری: یک سیاست کلی بر نحوه عملکرد مجری‌ها حاکم نیست