پیشنهاد به دولت برای تشکیل کابینه با افراد خودباور