مذاکره با آمریکا در شورای‌عالی امنیت ملی و مجلس مطرح شد