یک پیشنهاد، ماجرای کَک و فعال شدن مجدد محور عربی-عبری