کودکان گرفتارِ ایدز در محل‌های تفکیک زباله دفن‌ می‌شوند