توضیحات قاسمی درباره خبرهایی مبنی بر سفر وزیر خارجه عمان به ایران