تشکیل کمیته مشترک مجلس و وزارت خارجه درباره صادرات