روحانی: تهدید و فشار دولت آمریکا را باید به فرصتی برای پیشرفت تبدیل کنیم