رتبه برانکو، دایی و قلعه نویی در رده بندی بهترین مربیان جهان