ظریف: خام نیستم که فکر کنم می‌توانیم بین آمریکا و اروپا درگیری ایجاد کنیم