سرلشکر جعفری: مشکلات کشور ریشه در تفکرات لیبرالی دارد