طوفان گرد و خاک در زابل ۶۲۸ نفر را راهی بیمارستان کرد